top of page
Outer Space

אחריות למוצרים

אחריות

 1. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו 2006, בעלות של 150 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

 2. תעודת האחריות המצורפת לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.

 3. בכל מקום בו יופיע TECIT או העסק יש לראות בכך את אותו הגורם.

 4. היצרן (בהתאם לדגם המוצר) אחראי כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.

 5. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל על ידי חברה אחרת ונמכרו ע"י TECIT תהיה על ידי היצרן בלבד ובטיפול באמצעות היבואן בישראל ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה.

 6. פרטי היבואן ו/או נותן השירות מטעמו ימסרו ללקוח לרבות פרטי התקשרות עמם.

 7. TECIT לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בעניין אחריות למוצרים אשר הובאו למדינת ישראל שלא על ידה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו, 2006.

 8. במקרה של מוצרים המיובאים על ידי TECIT, במידה ולא קיים המוצר במלאי העסק/או נפסק יצורו, תחליף TECIT את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר ובכפוף לדין.

 9. באחריותה של TECIT לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעתה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

 10. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של TECIT כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, ישלח לעסק, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון הלקוח/השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. 

 11. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי TECIT רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות העסק, כפי שיקבע על ידי גורם מורשה של העסק בלבד.

 12. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת TECIT או מי מטעמה ו/או מטעם יבואן המוצר ככל וישנו אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם TECIT.

 13. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצדו לתשלום בגין התיקון:

  1. הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.

  2. במידה ולדעת TECIT למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של TECIT אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו'). אם המוצר נפגע, לדעת TECIT, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לעסק שליטה

  3. אם המוצר נפגע, לדעת TECIT, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י TECIT ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.

  4. אם לדעת TECIT, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע"י מעבדת העסק לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י TECIT בינם לבין עצמם או של מוצרי TECIT ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע"י אדם שלא הוסמך על TECIT או יבואן המוצר או שניהם.

  5. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, של-TECIT תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום

  6. מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנת תוכנה מסוג כלשהו לרבות וירוסים, רוגלות וכיוצ"ב או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.

  7. במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.

  8. במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת TECIT.

  9. כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.

 14. האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

 15. הגבלת האחריות למוצר

  1. TECIT לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

  2. אין TECIT אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם

  3. אין כל התחייבות מצד TECIT בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.

  4. אין TECIT אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

  5. TECIT לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות TECIT.

shop | גיימינג | מקלדות | עכברים | אוזניות | חנות | TECIT | טקאיט | TeciT Gaming and technology store 

bottom of page